Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Biuro prasowe Muzeum Gdańska

Deklaracja dostępności Biuro prasowe Muzeum Gdańska

Muzeum Gdańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuro prasowe Muzeum Gdańska.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niedostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku są niektóre pliki .pdf np. fragmenty publikacji, wszystkie filmy oraz, jeśli zostaną umieszczone, prezentacje Power Point

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Gierszewski.
 • E-mail: a.gierszewski@muzeumgdansk.pl
 • Telefon: 512418751

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Gdańska składa się z 10 oddziałów, w tym:

1. Pięciu Oddziałów obsługujących ruch zwiedzających przez cały rok kalendarzowy, tj.:

- Ratusza Głównego Miasta Gdańska (niektóre pomieszczenia są niedostępne ze względu na wynajem związany z wydarzeniami organizowanymi przez inne podmioty)
- Dworu Artusa (z częstymi wyjątkami na wydarzenia organizowane przez inne podmioty)
- Domu Uphagena
- Muzeum Bursztynu
- Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

2. Trzech Oddziałów czynnych w letnim sezonie turystycznym, tj.:

- Twierdzy Wisłoujście
- Wartowni nr 1 na Westerplatte
- Muzeum Nauki Gdańskiej

3. Trzech Oddziałów w budowie, albo zamkniętych z powodu prac organizacyjnych, tj.:

- Kuźni Wodnej w Oliwie
- Muzeum Gdańska (w organizacji)
- Wielkiego Młyna - nowej siedziby Muzeum Bursztynu (w budowie)

Do budynków, oddziałów Muzeum Gdańska prowadzi/prowadzą:

1. Jedno wejście:

- Muzeum Bursztynu, ul. Targ Węglowy 26; drzwi wejściowe wewnątrz dziedzińca od strony Złotej Bramy
- Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku; pl. Obrońców Poczty Polskiej 1 /2, drzwi wejściowe od strony Placu, następnie po pokonaniu klatki schodowej, drzwi wejściowe na salę wystawową znajdują się po lewej stronie
- Dom Uphagena, ul. Długa 12; wejście przez drzwi od strony ulicy
- Twierdza Wisłoujście, ul. Stara Twierdza 1; wejście przez most, a następnie poternę wjazdową
- Muzeum Nauki Gdańskiej, ul. Profesorska 3; wejście znajduje się po prawej stronie od drzwi wejściowych do kościoła św. Katarzyny od strony ul. Rajskiej
- Wartownia nr 1 na Westerplatte, ul. mjr Henryka Sucharskiego 70; wejście znajduje się od strony placu
- Kuźnia Wodna w Oliwie, ul. Bytowska 1a; wejście przez furtkę od ulicy, następnie stromymi stopniami w dół i przez drzwi do obiektu

2. Dwa wejścia:

- Ratusz Głównego Miasta;
dla zwiedzających: ul. Długa 46/47; przez przejście bramne od strony ulicy w okolicy zabytkowego przedproża
dla interesantów: ul. Piwna 35/37; przez przejazd bramny naprzeciwko Bazyliki Mariackiej, następnie przez drzwi pod szyldem Muzeum, naprzeciwko stanowiska Ochrony drzwi po lewej stronie )
- Dwór Artusa,
dla zwiedzających: Długi Targ 43/44; przez przedproże i schody od strony ulicy
dla interesantów: ul. Chlebnicka 1 (przez stopnie, następnie płot, na dziedzińcu drzwi po lewej)

Kasy biletowe i punkty informacyjne poszczególnych oddziałów znajdują się w pomieszczeniach blisko wejść do poszczególnych obiektów, z wyjątkiem:

- Muzeum Nauki Gdańskiej, ul. Profesorska 3; kasa biletowa znajduje się w środku wieży, po pokonaniu ok. 60 stopni klatką schodową
- Wartownia nr 1 na Westerplatte, ul. mjr Henryka Sucharskiego 70; kasa biletowa znajduje się przed obiektem

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny w całości jest jedynie Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47. W budynku jest winda, wszystkie galerie na kolejnych piętrach są dostępne dla osób na wózkach po uprzednim zgłoszeniu chęci wizyty i uzgodnieniu terminu z Działem Administracji (administracja@muzeumgdansk.pl). Między poszczególnymi salami występują progi i nierówności poziomów. Korytarze, przejścia oraz dojścia do eksponatów są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 metra.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich kondygnacjach dostępnych dla zwiedzających. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla gości niepełnosprawnych.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

W pozostałych oddziałach, ze względu na ich zabytkowy charakter i obecności na obszarach Pomników Historii RP pod ścisłym nadzorem organów konserwatorskich, nie można wprowadzić rozwiązań ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym (np. wind, podjazdów, etc.) bez głębokiej ingerencji w substancję zabytkową, bądź z naruszeniem zasad organizacji ruchu drogowego.